Visie op onderwijs

De kerntaak van de leerkracht is het overbrengen van kennis en vaardigheden, waarbij kennis voorafgaat aan het leren van vaardigheden. Onze kinderen leren effectief. Dit betekent dat het leren zo verloopt dat kennis en vaardigheden in het lange termijngeheugen terecht komen. Hoe leren werkt, hoe onze hersenen werken, weten we door op de hoogte te zijn van dat wat de wetenschap en de cognitieve psychologie zegt. In het leren laten we ons leiden door bewezen leerprincipes, zoals EDI.
Goed kunnen (begrijpend)lezen, spellen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. We vinden het belangrijk om hier de focus op te leggen in de ochtend. Alle leerkrachten gebruiken in de school dezelfde didactische vaardigheden bij het aanleren van kennis en vaardigheden. We gebruiken hiervoor de expliciete directe instructie (EDI) waarin we hoge verwachtingen hebben, heldere doelen stellen, oefenen en feedback geven.
In de middag besteden we vooral aandacht aan de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek. Deze kennisvakken bieden wij thematisch aan, ook met behulp van EDI. We willen dat kinderen zich vrij durven uiten in de wereldtaal Engels. Tenslotte vinden wij het belangrijk dat kinderen vanuit deze kennis een aantal vaardigheden ontwikkelen. Dit doen we door middel van ateliers die gekoppeld zijn aan de thema’s. De vaardigheden die we willen ontwikkelingen zijn o.a. leervaardigheden, creatief denken, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, creativiteit en samenwerken. Bij de kleuters worden de ateliers de hele dag ingezet.

Naast de visie op Identiteit, Pedagogisch klimaat; en Onderwijs;, hebben we als Sterrenlicht ook een visie beschreven op:

  • Kwaliteit; hoe staat de organisatie en is professionalisering georganiseerd?
  • Ouders; wat is de visie op ouders?